Slovak Czech  
Značka
    
    
John Garfield
 
Nie ste prihlásený
Prihlásit sa
Jazyk:  slovak
Mena:  EUR
Miesto určenia tovaru: Slovensko
Manuál: Ako nakupovať

PONUKA

INFORMÁCIE

RÝCHLA VOĽBA

JOHN GARFIELD ODPORÚČA

 

 
SlideShow

 Reklamačný poriadok


Na zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného v predajniach John Garfield firmy JOHN GARFIELD SK, s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves a na www.john-garfield.com, vydáva firma na základe občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení tento


Reklamačný poriadok


Článok 1: Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru. Za vadu sa nedá považovať zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, poprípade nesprávneho zásahu.
Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia), je vedúca predajne alebo ňou poverený pracovník povinný:
 

 • pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi reklamačný lístok (potvrdenie)
 • o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
 • poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa §622 a 623 Občianskeho zákonníka, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje,

§ 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

§ 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 • určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy, môže ju predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Odborné posúdenie je oprávnená vydať aj osoba určená predávajúcim na vykonávanie záručných opráv, čo je v našom prípade UNICER s.r.o., Mlynská 39, 052 01  Spišská Nová Ves. Odborné posúdenie bude odoslané alebo doručené spotrebiteľovi v zákonom stanovenej lehote s predpísanými náležitosťami. 


Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V prípade reklamácie tovaru po 12 mesiacoch od kúpy má spotrebiteľ, možnosť zaslať reklamáciu, ktorá bola predávajúcim odborne posúdená ako neopodstatnená, na odborné posúdenie autorizovanej a akreditovanej osobe, firme UNICER, ul.Mlynská 39, Spišská Nová Ves 052 01 , prípadne súdnemu znalcovi.

Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie t.j. účelne vynaložené náklady, (úhrada za vyhotovenie odborného posudku, úhrada poštovného, ...). Takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne výrobok po vybavení reklamácie zo strany predávajúceho (odôvodneným zamietnutím, opravou výrobku, poskytnutia zľavy z ceny a pod.) po doručení výzvy na prevzatie plnenia, vznikajú predávajúcemu náklady na skladovanie výrobku spôsobené nezodpovedným prístupom spotrebiteľa a predávajúci využije všetky zákonné možnosti na ich vymáhanie.

Vedúca predajne alebo ňou poverený pracovník príjme reklamáciu, ak je tovar kompletný, riadne vyčistený, vysušený a posúdeniu reklamácie nebránia všeobecné zásady hygieny. (v opačnom prípade predávajúci vyzve kupujúceho aby tovaru uviedol do stavu popísaného vyššie).
O neprijatí reklamácie z dôvodu nedodržania všeobecných zásad hygieny zo strany zákazníka vyhotoví vedúca predajne alebo ňou poverený pracovník do reklamačnej knihy zápis s menom a priezviskom zákazníka, uvedením vzoru výrobku, dátumu.

Článok 2: Miesto pre uplatnenie reklamácie
Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený, alebo v ktorejkoľvek prevádzke patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávajúceho tovaru, prípadne v sídle podnikania predávajúceho. Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, t.j., že okrem vytknutiu vád dokladá i miesto, cenu tovaru a dobu zakúpenia tovaru, čo preukáže najlepšie dokladom o platbe z pokladne predávajúceho, záručným listom.

Článok 3: Lehota pre uplatnenie reklamácie
Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Lehota pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. Ak to umožňuje povaha tovaru, postačuje miesto záručného listu doklad o zakúpení tovaru. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.
Reklamáciu tovaru – vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, po ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho užívania vydržať.
Ak sa vybaví reklamácia výmenou vadného tovaru za nový, beží lehota pre uplatnenie reklamácie zas od okamihu prevzatia nového tovaru kupujúcim.

Článok 4: Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci dostal tovar do stavu, ktorý kúpnej zmluve zodpovedá a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Článok 5: Odstrániteľné vady
Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, kedy ich odstránením neutrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov a oprava môže byť prevedená riadne v stanovenej lehote. Lehota pre odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní.
Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu!!!
Predávajúci je povinný uviesť bezplatne a bez zbytočného odkladu vec do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, ak to nie je k povahe vady neúmerné, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie ( reklamačný lístok ) o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako i o prevedení opravy a o dobe jeho trvania.

Článok 6: Neodstrániteľné vady
Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú v stanovenej lehote bezo zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby výrobok mohol bol riadne užívaný. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:

 1. výmenu tovaru za iný, bezvadný
 2. zrušenie kúpnej zmluvy (kupujúci vráti tovar a obdrží späť kúpnu cenu)

Ak sa vyskytne na tovare iná neodstrániteľná vada, ktorá nebráni v jeho užívaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
Tie isté práva ako pri výskyte neodstrániteľných vád má kupujúci i vtedy, ak sa prejavia na tovare rovnaké odstrániteľné vady i po predchádzajúcich dvoch opravách alebo ak sa vyskytujú na tovare súčasne aspoň tri odstrániteľné vady.

Článok 7: Tovar predávaný za nižšie ceny Výrobky, ktoré majú vady a nič nebráni, aby mohol byť výrobok používaný k určenému účelu, predávajúci upozorní kupujúcich , že výrobok má vadu a o akú vadu ide. Za vady výrobkov, pre ktoré bola zjednaná nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni v použití k danému účelu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
Za vadu, na ktorú bola poskytnutá zľava, predávajúci nezodpovedá a kupujúci nemôže a takúto vadu uplatňovať reklamáciu.

Článok 8: Riešenie sporov
V sporoch vzniknutých v rámci reklamačného jednania je možné riešiť cestou súdu alebo alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov a v prípade internetového obchodu alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov – „Online riešenie sporov“, ktoré upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Článok 9: Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.01.2006 so zmenami platnými od 01.11.2008.

 

Prílohy

číslo 1 - Orientácia pre správne rozhodnutie o oprávnenosti spotrebiteľskej reklamácie
Vychádza z ustanovení reklamačného poriadku špecifikujúceho vo svojom obsahu podmienky pre uplatnenie reklamácie. Ak sú to tieto podmienky splnené, musí vedúca predajne, popr. iný určený zodpovedný pracovník prihliadnuť najmä:

a) k celkovému opotrebeniu výrobku, kde reklamáciu nepovažujeme za oprávnenú, ako napr.:

 • schodené podošvy
 • znehodnotenie podšívok pôsobení potu
 • ochodenie pätníkov
 • deformácia pier a opätkov
 • poškodenie obuvi okopaním
 • zvlnenie či zvrásnenie zvrškového materiálu vplyvom opakovaného ohybu pri chôdzi
 • zašpinenie výrobku
 • zmena vzhľadu zvrškových materiálov vplyvom pôsobenia vlhkosti, posypových solí v zimnom období a pod.
 • nesprávne obúvanie bez obúvacej lyžice, rozšnurovanie, rozopnutie upínacích pásikov, roztvorenie zipsu atď., čím dochádza k narušeniu šitých spojov, k deformácii opätkov a pod. alebo naopak k poškodeniu obuvi, najmä predratie podšívok na päte pri nosení nezaviazanej obuvi
 • násilná manipulácia so súčasťami obuvi (zipsy a iné)
 • pri vniknutí nečistôt do predmetných súčastí

b) k účelovému používaniu výrobku – napr.:

 • nevhodnému použitiu spoločenskej obuvi k vychádzkovému účelu
 • vychádzkovej obuvi používanej k účelom turistiky
 • obuvi športovej pre halové športy použité voľne v teréne a na účely vychádzkové
 • obuvi rekreačnej na účely pracovné a pod.

c) k udržovaniu a ošetrovaniu – napr.:

 • zabezpečovanie priebežne a včas opravy pätníkov, znosených bežne opotrebených podošiev, porušených šitých spojov a iné
 • ošetrovanie vhodnými čistiacimi a konzervačnými prostriedkami (najmä prírodných koží)
 • správnemu vysúšaniu výrobku po premočení – nesmie byť prevádzané na vykurovacích telesách
 • ak došlo k poškodeniu výrobku, resp. jeho súčasti stykom s vykurovacími telesami v dopravných prostriedkoch v zimnom období
 • poškodenie obuvi vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok a pod.

d) k poškodeniu výrobku a jeho vzhľadu vplyvom – napr.:

 • straty ozdoby či inej súčasti
 • pretrhnutím a prerezaním zvrškového alebo spodkového materiálu, poškodením podošvy ostrými predmetmi ( sklo, kovové časti ), zlomením podošvy a pod.
 • poškodenie športovej účelovej obuvi ( napr. lyžiarskej skeletovej ) vplyvom pádu, prejavujúcim sa ako deštrukcia materiálu, pracky, strata upinacích laniek a pod

e) ku správnej voľbe veľkosti a obvodovej šírke výrobku. Vplyvom nedodržania môže dôjsť napr.:

 • k deformácii materiálu zvršku u obuvi prílišným preťažením, eventuálne deštrukciou a vytrhnutí zo záložky spoja s podošvou
 • pretrhnutím podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov či nechtov palca
 • praskaním zvršku materiálu v obvodoch výrezu priehlavku, príp. našitím derbových dielcov na priehlavku

f) k dodržiavaniu pokynov uvedených v písomnom návode letáku

g) k charakteristickým vlastnostiam výrobkov daným použitým materiálom a technológií spravovania napr.:

 • obuv z prírodnej kože nemôže vzhľadom ku svojim vlastnostiam priedušnosťou a tým aj schopnosťou nasať kvapalinu odolávať aj napriek prevedenej kožiarskej a obuvníckej úprave trvalejšiemu pôsobeniu vlhkosti z vonkajšieho prostredia. Tieto požiadavky splňuje výlučne obuv celo gumená a celo plastová – odlievaná, ktorá musí byť absolútne nepriepustná. V prípadoch, keď je táto obuv opatrená zipsom alebo spojenie dielov je prevedené šitím, sa nedá od nej požadovať absolútnu vodoneprepustnosť.

 

číslo 2 - Piktogramy
Zobrazujú označenie jednotlivých súčastí obuvi a označenie materiálov použitých na jednotlivých súčastiach obuvi - piktogramy.

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho

reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu

subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej

odoslania.

 

Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené na www.mhsr.sk a subjekt online riešenia sporov – ODR je uvedený na

www.ec.europa.eu/consumers.

 

Naše telefónne číslo predávajúceho je 053/415 01 28, 053/415 01 11

Naša adresa elektronickej pošty je reklamacne@imbiz.sk

Naše číslo faxu je 053/415 01 32