Slovak Czech  
Značka
    
    
John Garfield
 
Nie ste prihlásený
Prihlásit sa
Jazyk:  slovak
Mena:  EUR
Miesto určenia tovaru: Slovensko
Manuál: Ako nakupovať

PONUKA

INFORMÁCIE

RÝCHLA VOĽBA

JOHN GARFIELD ODPORÚČA

 

 
SlideShow

 Obchodné podmienky


Vitajte na stránkach internetového obchodu JOHN GARFIELD. V tejto časti nájdete informácie o obchodných podmienkach, za ktorých si môžete zakúpiť tovar na www.john-garfield.com. Opis a cenu výrobku nájde kupujúci v ponuke produktov dostupných na www.john-garfield.com
Dodávateľom - predávajúcim tovarov, ktoré si môžete zakúpiť na www.john-garfield.com, ako i prevádzkovateľom tohoto internetového obchodu je spoločnosť JOHN GARFIELD SK, s.r.o.
     Mlynská 39
     052 01 Spišská Nová Ves
     IČO: 44 022 808
     Zapísaná v registri Okresného súdu Košice, číslo zápisu: 21628/V
    

Elektronická pošta: eshop@john-garfield.com
Tel. číslo: 053/4150120

Informácia o orgáne dozoru - Dohľad nad dodržiavaním zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, BratislavaAko si objednať tovar na www.john-garfield.com?

Objednávky môžete uskutočňovať nasledovne:

1.

priamo cez internet na www.john-garfield.com (prostredníctvom www rozhrania, pričom presný postup pri objednávaní nájdete v časti 'informácie', prípadne 'pomoc')

2.

prostredníctvom e-mailu(objednávku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: eshop@john-garfield.com)

3.

Telefonicky (na telefónnom čísle 053/415 01 20)

4.

faxom (na faxové číslo 053/415 01 32)

5.

písomne poštou (takéto objednávky prosím doručte na našu adresu:
JOHN GARFIELD SK, s.r.o.,
Mlynský 39,
052 01 Spišská Nová Ves,
a označte ich prosím heslom: objednávka 'john-garfield.com').Vo všetkých prípadoch musí Vaša objednávka obsahovať tieto náležitosti:

-

identifikačné údaje zákazníka (kupujúceho), t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo

-

jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. referenčné číslo tovaru, presný názov tovaru a jeho špecifické vlastnosti, cenu tovaru za 1 kus, cenu tovaru spolu, množstvo tovaru (počet objednaných kusov)

-

presné miesto dodania tovaru

-

identifikačné údaje osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi zákazníka.

Pokiaľ bude Vaša objednávka úplná, po jej doručení ju bezodkladne elektronicky potvrdíme.

Nepotvrdenie objednávky
Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje: e-mailová adresa, osobné údaje).

Ponuka výrobkov
Ponuka výrobkov uvedených na www.john-garfield.com je časovo neobmedzená, pokiaľ nie je uvedené inak.
 


Dodacie podmienky a lehoty

Tovar, ktorý si zakúpite na www.john-garfield.com Vám doručíme Slovenskou poštou.

Dodacie lehoty závisia od dostupnosti tovaru a samotnej dĺžky dopravy, ktorá je daná prepravcom. To znamená, že samotnú dĺžku dodania si vypočítate podľa vzorca:

 

celková dĺžka dodania (dodacia lehota) = dostupnosť tovaru + počet dní na prepravu  prepravcom.


Dostupnosť tovaru sa spravidla pohybuje od 1 dňa po 2 týždne (výnimočne aj dlhšie).
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú realizované v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr podľa dostupnosti výrobkov a prevádzkových možností predávajúceho do 30 dní, pokiaľ nebude individuálne dohodnutá iná lehota, alebo iné plnenie, o ktorých bude kupujúci informovaný.
V prípade neprevzatia objednaného tovaru na základe potvrdenej objednávky bez toho, aby si spotrebiteľ uplatnil odstúpenie od zmluvy, si prevádzkovateľ – predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. Počet dní, ktoré sú potrebné pre samotnú prepravu, určuje prepravca, pričom v prípade Slovenskej pošty je to spravidla do 1 týždňa.

V prípade, že si objednáte viac tovarov s rôznou dostupnosťou, tovar Vám bude doručený naraz v jednej zásielke, a podľa termínu najdlhšej dostupnosti. V prípade, že požadujete, aby Vám bol tovar doručený postupne, udajte to prosím do poznámky, prípadne nás kontaktujte telefonicky. V tomto prípade však platíte dopravné náklady jednotlivo, pri dodaní každého z tovarov.

Cenu dopravy tovaru (a prípadne balné) od dodávateľa na miesto určenia podľa objednávky konečného zákazníka hradí konečný zákazník, a to podľa reálnych sadzieb  prepravcu Slovenskej pošty. Cena prepravy sa orientačne pohybuje okolo 3.95 Eur resp. 119 Kč.

Tovar je počas prepravy poistený  prepravcom podľa jeho štandardných podmienok, pričom toto štandardné poistenie je zahrnuté v cene prepravy.

Miesto odberu je stanovené objednávkou kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto (pred vchod obytného domu). Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a písomné informácie podľa § 10 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 108/2000 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Záručný list, v prípade, že k tovaru prináleží, obdrží zákazník spolu s tovarom. Ak zákazník spolu s tovarom neobdržal záručný list postačuje pre uplatnenie reklamácie doklad o kúpe tovaru, v tomto prípade je to faktúra. Ak zákazník faktúru s tovarom neobdrží, je nutné čo najskôr kontaktovať prevádzkovateľa (JOHN GARFIELD SK, s.r.o.).

O celom priebehu objednávky Vás budeme informovať e-mailovými správami. V prípade, že by došlo k zmene podmienok dodania tovaru, skontaktujeme Vás telefonicky, aby sme objednávku čím skôr doriešili k Vašej spokojnosti. Preto je pre nás nevyhnutné mať na Vás e-mailový aj telefonický kontakt.

V prípade neprevzatia objednaného tovaru na základe potrdenej objednávky si prevádzkovateľ - predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Doručenie tovaru sme schopní momentálne realizovať len na území Slovenskej republiky.Platobné podmienky

Všetky ceny, uvádzané v internetovom obchode www.john-garfield.com, sú pre zákazníka koncovými cenami.
Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu (zákazníkovi) pri potvrdení objednávky. 

Koneční zákazníci uskutočnia platbu za tovar

 

v hotovosti, to znamená pri prevzatí tovaru ('na dobierku')

 

 

Hotovostná platba sa realizuje pri preberaní tovaru, t. j. konečný zákazník uhrádza platbu za tovar prepravcovi.


Poučenie spotrebiteľa a informácia o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, na priloženom formulári, alebo na trvanlivom nosiči. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. 

Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy nasledujúci deň po uplynutí posledného dňa lehoty na odstúpenie. 

V prípade uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy nemôže spotrebiteľ tovar bežne používať. Tovar môže vyskúšať a manipulovať s ním takým spôsobom, ako by mu to bolo umožnené v bežnej predajni a to s náležitou starostlivosťou. Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu spotrebiteľ vrátil po odstúpení od zmluvy, je poškodený, uplatní si zodpovednosť za škodu na súde. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť zo zákona za vznik takejto škody.


Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.john-garfield.com sa vzťahujú záruky podľa záručného listu a platných právnych predpisov. Záručná lehota začína plynúť kupujúcemu dňom prevzatia tovaru.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na dodávateľa - predávajúceho tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

V nasledujúcich prípadoch sa nejedná o uplatnenie zodpovednosti za vady predanej veci a nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

-

ak k poškodeniu tovaru došlo pri preprave

-

ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú

-

neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom

-

používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii

-

ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou)

-

ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.


Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka. Informácie ohľadom reklamačných konaní, postupu pri vybavovaní reklamácií a práv kupujúceho podľa ustanovení Občianskeho zákonníka nájdete v časti „reklamačný poriadok“.


Ochrana osobných údajov

Pre efektívne fungovanie objednávania potrebujeme aj Vaše osobné údaje. Rešpektujeme však Vaše súkromie a získané údaje nezverejníme a neposkytneme inej osobe ani spoločnosti.
Údaje, ktoré požadujeme:

-

osobné údaje: meno a priezvisko, presná úplná adresa, mesto

-

kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa

-

prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno, heslo.


Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu registráciu a prihlasovanie sa, a tie pre zabezpečenie plynulého toku objednávok a dodávok.
Prístup registrovaných zákazníkov internetového obchodu www.john-garfield.com a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Za zneužitie prístupového hesla nenesie spoločnosť JOHN GARFIELD SK, s.r.o. žiadnu zodpovednosť.


Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené nakupovanie v obchode JOHN GARFIELD

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY